KALLELSE

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till extra föreningsstämma

Lördagen den 29 juni 2013 kl.11:00.

Plats: Fotbollsplanen, Älvsala Nya Tomtägarförening

OBS: VISNING AV ÄLVSALA 1, SKER KL 10.00

Efter stämman hålls ett kortare sommarmöte.

DAGORDNING

  1. Stämman öppnas
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Fastställande av dagordning
  4. Fråga om stämmans utlysts i laga ordning
  5. Val av 2 justerare (tillika rösträknare)
  6. Upprättande av röstlängd
  7. Inkomna ärenden och motioner
  8. Tid och plats för protokolljustering
  9. Stämman avslutas

Med anledning av att Älvsala 1 (fabriken/ ladan) är till salu för 6 900 000 kr, önskar Styrelsen inkomma med följande motioninför påkallad extrastämma:

Yrkande: Att Älvsala Nya Tomtägareförening köper fastigheten Älvsala 1.

Fakta om Älvsala 1
Totalyta: ca 1455m2 varav,
Bostad 530 m2, upp till 40 boende
Kontor 400 m2
Förråd 265 m2
Fest/konferenssal 240 m2

Båtplatser 4 st

Skäl till att köpa fastigheten; Med en ny ägare finns det risk att vi får en flyktingförläggning i Älvsala. Det kan påverka området negativt. Vi vill att föreningen själva bestämmer vilka som ska hyra fastigheten. Hyresintäkterna för fastigheten blir goda och kan i framtiden ge sänkta medlemsavgifter. Vi kan också ge våra medlemmar utrymme i verkstad, övernattning till anhöriga, eller fylla andra behov.

Varje medlem betalar kontantinsatsen motsvarande 15 % av fastighetens värde, dvs. ca 4 000 kr per medlem. Räntekostnad och avbetalning av fastighetens lån, täcks in av hyresintäkter. Köp av fastigheten sker i så fall under juli månad 2013.

I det fall motionen avslås föreslår vi att en grupp medlemmar från tomtägareföreningen bildar en bostadsrättsförening som köper fastigheten Älvsala 1 och där en kontantinsats om 26 000 kr (15% kontantinsats), ger rätten att bebo fastigheten permanent, samt få del i kontor, verkstad och förråd. Anmäl intresse omgående via e-post till;  kontakt@alvsala.se 

Med vänliga hälsningar & väl mött mött den 29 juni!

/Styrelsen (publicerat 2013-05-18)