Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Skog & mark

Skog & mark

Skogsvård

Föreningen äger mycket mark, både skog och ängar. Skogen har inte vårdats under en lång följd av år, och det finns flera igenväxta områden, med höga träd som behöver åtgärdas. År 2016 anlitade föreningen Skogsstyrelsen för att ta fram en skogsvårdsplan med tillhörande karta. Den innehåller detaljerade anvisningar om hur olika områden ska skötas för att vi ska få fina skogar med bibehållen artrikedom.

Föreningen budgeterar varje år medel för skogsvård och tar nu ett område i taget för att vi ska komma i kapp.

Nyckelbiotop

Vi har ett extra fint område mellan hamnen och badstigen som är nyckelbiotop, det vill säga utpekat som särskilt värdefullt, med bland annat stora ekar. I det området får inga åtgärder göras utan samråd med Skogsstyrelsen. Området är rödstreckat på kartan .

Naturreservat

En del av vårt område ingår sedan några år tillbaka i Stickelsbergs naturreservat. Där ansvarar Länsstyrelsen för skogsvården. Det finns skyltar uppsatta i skogen mellan Renmossevägen och Nejlikevägen som visar var reservatet börjar.

Akut trädfällning

Ibland efter stormar eller snöfall skadas träd så att de måste tas ner akut. Bävern vid hamnen orsakar också skador. Ser du ett träd som riskerar att falla över en väg, hus eller ledning så ber vi dig anmäla detta enligt instruktionerna på sidan Felanmälan.

Ängsmark

De stora ängsmarkerna behöver också skötas för att inte växa igen, och för att de ska blomma vackert. Det sker dels genom slåtter på sensommaren, dels genom att vi upplåter mark till betesområdet för får eller hästar

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening