Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Älvsala från början

Älvsala från början

Här kan du läsa om:

Landhöjningen efter istiden

Namnet Älvsala

Älvsala börjar bebyggas

Landhöjningen efter istiden

Med landhöjning menar vi här jordskorpans återgång till sitt jämviktsläge efter att under den senaste istiden varit belastad med kilometertjock is. När isen började smälta för cirka 20 000 år sedan lättade trycket på jordskorpan och landet började höja sig.

För cirka 10 000 år sedan försvann den sista isen från Skandinavien. På grund av jordens trögflytande inre tar det dock mycket lång tid innan den återgått till sitt jämviktsläge.

Hittills har landet höjt sig flera hundra meter och man räknar med att många tiotals meter återstår. Landhöjningen varierar och är störst i norra Sverige vid Bottenvikskusten (cirka 10 mm/år) och minst i Skåne (cirka 1 mm/år). I Stockholmsområdet är den ca 5 mm/år.

(Källa: Lantmäteriet)

Kartor över landhöjning sedan stenåldern

I början av bronsåldern låg stränderna drygt 20 meter över nuvarande havsytan. Hela Älvsala bestod av två små öar. Nedan är kartan från bronsåldern, men med Älvsalas vägnät svagt inritat.

Bronålderskartan med Älvsalas vägnät svagt inritat. Hur nära vattenlinjen skulle du ha bott?

Bilderna är publicerade av Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1949

Namnet Älvsala

Wlffzale/Ulfsala eller Älvsala omnämns skriftligen så tidigt som 1538 och ingick i Värmdö skeppslag som sedan gammalt var uppdelat i fjärdingar. Namnet Wlffzale/Ulfsala tyder på en mycket hög ålder och det skrevs därefter:

  • 1538 Wlffzale/Ulfsala
  • 1545 Wllesall
  • 1567 Ölffuesall,
  • 1581 Elffuesall,
  • 1594 Ölffsala,
  • 1597 Öluesala och
  • i 1686 års jordebok Öhlsalla
Hur tolkas ett ortsnamn och vad kan det betyda?

Vad namnet Älvsala betyder och hur det ska tolkas är inte helt klart. Det troligaste är att Älv kommer ifrån “ulv” med tanke på den ursprungliga stavningen.

Här kan du läsa mer om hur namnet Älvsala kan tolkas och vad det kan betyda.

Kartan visar bebyggelsens utbredning omkring år 1550. Landgränsen är lika med 5-meterskurvan.
Mest sannolika tolkning

Stavningen Wllfzale (med w för u) alltså Ullfzale från 1538 visar att förleden är ulv eller varg. Efterleden kommer av ett gammalt ord hale för svans. Alltså ulvshalen, det vill säga vargsvansen som under århundradenas lopp förvanskats till Älvsala. Namnet kommer av Älvsalavikens form som liknar en vargsvans. Tittar man på kartan från 1550 så ser man det tydligt då viken böjde av längre in än den gör idag efter landhöjningen.

(Skärgårdsnamn från Gräsö till södra Södertörn.)

Alternativ tolkning

Ulf
Mansnamnet Ulf är ett fornnordiskt namn med betydelsen varg, jfr ulv. Äldsta belägg i Sverige är runinskrift på 1000-talet, ex. på stenen i Källby hallar, Västergötland. Ulf och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader … kristen man. Han hade god tro på Gud.

Traditionellt uttalades namnet Ulv, men efter stavningsreformen 1906 (då v-ljudet kom att konsekvent stavas med v, utom i egennamn) har läsuttalet med f efterhand blivit helt gällande.

-sala
-sala kommer av ordet ‘sal’, vars ursprungliga betydelse var ‘byggnad med ett rum’. Ordet sal hade fått en dubbel betydelse i fornspråket, så att det kunde betyda både ’tillfällig bostad, härbärge, bod’ och så vidare och ‘festsal, hallbyggnad’. I den sistnämnda betydelsen kan sal ha syftat på prestigebyggnader som kan knytas till centralorter. Dessa ortnamns tillkomsttid är dels förhistorisk dels medeltida.

Exempel
• Odensala i Östersund i Jämtland
• Odensala i Uppland
• Samsala
• Uppsala
• Vaksala

Källor
Åke Axell: Skärgårdsnamn från Gräsö till södra Södertörn
Mats Burell: Värmdö skeppslag vid 1500-talets mitt
Frans de Brun: Strödda bidrag till Värmdö skeppslags äldre historia
Axel Quist: En bok om Värmdö skeppslag
Wikipedia, Ortnamn i Sverige

Älvsala börjar bebyggas

Det är troligt att Östra Älvsala etablerades under medeltiden då byn enligt fornminnesinventeringen saknar spår från förhistorisk tid. Byn omnämns då två fjärdingar Ulfsala och Hemmesta slås samman till Hemmesta fjärding. En fjärding var en administrativ del av ett skeppslag och Värmdö skeppslag var sedan gammalt uppdelat i fjärdingar. År 1538 omnämns Wlffzala (Älvsala) fjärding som bestod av Nedergården eller Nedre Älvsala och Uppegården motsvarande nuvarande Västra respektive Östra Älvsala liksom flera västerut belägna gårdar.

Byar och gårdar vid 1500-talets mitt. Älvsala finns utmärkt som “By etablerad under medeltiden”.

Sannolikt har Östra och Västra Älvsala utgjort en by från början. Var den ursprungliga byns bebyggelse kan ha legat är inte klart men någon gång mellan 1580 och 1630 delades byn, då Östra Älvsala redovisas som en separat by på en geometrisk jordbrukskarta från 1630. Västra Älvsala finns redovisad i de medeltida dokumenten under namnet Nedra Älvsala under 1500- och 1600-talet.

Rysshärjningarna

Sommaren år 1719 inträffade de så kallade Rysshärjningarna då den ryska flottan anföll den svenska civilbefolkningen. Härjningarna syftade till att tvinga Sverige till eftergifter i fredsförhandlingarna på Åland efter det Stora Nordiska kriget. Längs hela svenska ostkusten brändes i det närmaste all bebyggelse och åkermark ner. Det gällde även Älvsala och i Östra Älvsala ska endast två byggnader (sjökrogen och Toppeborg, som ryssarna använde för matlagning respektive logi) ha bevarats, enligt muntlig utsago.

Här kan du höra om rysshärjningarna 1719 från Sveriges Radio.

Källor
En bok om Värmdö skeppslag, Axel Quist
Lantmäteriet

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening