Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Infart till egen tomt

Infart till egen tomt

Anslutning av fastighet mot väg

Om du som fastighetsägare behöver anlägga en ny anslutning mot vägen måste du begära ett godkännande från styrelsen när det gäller placering, ytskikt och sidotrumma. Placeringen ska ta hänsyn till trafiksäkerheten.

Sidotrumman ska som regel:

  • ha en diameter större än 200 mm
  • vara av godkänt material till exempel betong, PEH (ej PVC)
  • vara max 8 meter lång
  • placeras så att åtkomst för utrustning att spola finnes och
  • placeras för avsedd lämplig vattenföring.

Ytskiktet på föreningens mark bör vara stenmjöl 0-8 mm, packat grus eller samma beläggning som vägen har. Anslutningen och hela infarten/parkeringsplatsen ska utformas så att inte vatten och/eller grus rinner från fastigheten ut på vägen.

Häck, staket, stenläggning och parkeringsplats eller liknande ska inte anläggas på föreningens mark.

Fastighetsägaren ansvarar för att underhålla ytskiktet på anslutningen (delen inom dikesområdet). Fastighetsägaren står även för kostnaden för trumma och arbete med att utföra anslutningen.

Föreningen står för löpande underhåll av trumman i form av rensning, spolning och framtida utbyte.

Undvik ändringar av infarter de närmaste åren

Föreningen avråder för närvarande från att göra ändringar av infarter eller bygga nya infarter i och med att det inte är så långt kvar till kommunens installation av vatten och avlopp. Då kommer alla vägar att byggas om och gamla trasiga trummor att bytas ut. Igenfyllda diken och trummor kommer då att grävas upp och bytas ut enligt standarden ovan.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening