Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Tomtområdet växer fram

Tomtområdet växer fram

Området

Älvsala fritidsområde består av tomtområden, vägmark, grön-områden och vattenområden. Insprängt i det 1971 nyexploaterade området finns ett antal fastigheter från en tidigare bebyggelse.

Hela området har en areal av 182 ha varav tomtarealen utgör 53 ha.

Avstyckning och byggnadsplan

AB Hem på Landet köpte fastigheten Älvsala 1:1 av fru Ebba Lind 1959.

Byggnadsplanen fastställdes 1967-10-27 varigenom området styckades i 240 tomter och erforderlig mark togs i anspråk för vägar.

All kvarstående mark utgör nu del av stamfastigheten Älvsala 1:1 och är grönområde (allmänning). De avstyckade tomterna har var och en sin egen fastighetsbeteckning.

Tomtförsäljning

Försäljning av tomter började 1970 och fortskred i takt med utbyggnad av vägar och iordningställande av infarter, el och vatten för tomterna. Sista tomten såldes 1976.

Föreningar bildas

För att bevaka och främja tomtägarnas intressen inom Älvsala fritidsområde bildades Älvsala Nya Tomtägareförening, som antog sina stadgar 1971-03-10.

För vägunderhållet bildades Älvsala Vägförening. Stadgar för Älvsala Vägförening antogs 1971-05-26 och fastställdes av Länsstyrelsen 1971-10-12.

Dessutom bildades en separat förening för Bullandövägen, Bullandö vägsamfällighet, vars stadgar antogs 1971-04-19 och fastställdes av länsstyrelsen 1971-07-21.

Gåvobrev

Den avslutande åtgärden från exploatörens sida var att medelst ett gåvobrev undertecknat av givare och mottagare 1976-03-30 till Älvsala Nya Tomtägareförening överlämna områdena Älvsala 1:1 och 1:253.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening