Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Detaljplanearbete

Detaljplanearbete

Prioriterat förändringsområde

Älvsala ingår i Värmdö kommuns prioriterade förändringsområden, det som heter PFO 19. Planarbete pågår för att förbereda området för större byggrätter och anslutning av kommunalt vatten och avlopp, det vill säga att möjliggöra permanentboende i större utsträckning.

Detaljplaneprocessen

Vårt område ingår i tre olika detaljplaner, B3, B4 och B5 på kartan. Dessa befinner sig i olika skeden i detaljplaneprocessen. Läs om respektive område på kommunens sidor:

  • B3 Norra Älvsala 1 – Antagen i kommunfullmäktige 27 april 2022, överklagad till Mark- och miljödomstolen.
  • B4 Västra Älvsala – Antagen i kommunfullmäktige 27 april 2022, överklagad till Mark- och miljödomstolen.
  • B5 Norra Älvsala 2 – Varit på granskning under maj 2022, troligt antagande kv 4 2022.

Vill du veta mer om hur planprocessen går till och hur du gör för att påverka eller överklaga? Läs då i kommunens broschyr.

Föreningen uppmanar medlemmarna att noga läsa planbeskrivningen och studera plankartan för den egna fastigheten.

Föreningens yttranden

Föreningen har skickat in yttranden angående sådant som berör våra gemensamma ytor och anläggningar och sådant som styrelsen bedömer ligger i alla medlemmars intresse.

Utbyggnad av vatten och avlopp

Värmdö kommun tillsammans med företaget Frentab håller på med utbyggnad av vatten och avlopp både på Bullandö och i Östra Älvsala. Dessa arbeten är snart klara. För utbyggnaden i Östra Älvsala hyr de en etableringsyta av Älvsala Nya Tomtägareförening i korsningen Bullandövägen/Älvsalavägen. Arbetet där ska vara avslutat under vintern 2022.  

Under vintern 2021/2022 har även en yta i vår hamn upplåtits till Sventab som arbetat med den sjöförlagda spillvattenledningen från Östra Älvsala till Strömma. Det arbetet är avslutat och ytan är återställd.

VA-utbyggnad innan detaljplan inom Älvsala Nya Tomtägareförenings område

Efter beslutet på extrastämman i november 2021, skickade föreningen en ansökan till Värmdö kommun om utbyggnad av VA, innan de nya detaljplanerna vunnit laga kraft. Tekniska nämnden beslöt den 16 februari 2022, att uppta Älvsala Nya Tomtägareförenings område i verksamhetsområde för VA.

VA-utbyggnaden kommer därmed att påbörjas i mitten av augusti med att en tillfällig byggväg iordningställs från vändplanen på Krokusvägen över ängen till Solsalavägen. Därefter startar arbetena på Älvsalavägen öster om Ormbunksvägen, Klubbvägen samt Krokusvägen.

Fastighetsägare på de vägarna har under sommaren fått förslag från kommunen på placering av anslutningspunkt till den enskilda tomten. De har även fått information från Frentab i ett e-postutskick från föreningen. Frentab kommer att hålla ett informationsmöte för dem den 11 augusti kl 17.30 på etableringen i korsningen Älvsalavägen/Bullandövägen. Informationstavlor kommer att placeras vid brevlådeställen på Krokusvägen respektive Älvsalavägen (på backen ovanför Smedjan).

Samtidigt pågår detaljprojekteringen för resterande områden, så kommunens entreprenörer kommer under närmaste året att röra sig i hela området.

Föreningens detaljplanegrupp har regelbunden dialog med kommunen angående projektet, och arbete med ett genomförandeavtal pågår. Informationen på den här sidan kommer att uppdateras löpande, dessutom kommer en del av stora anslagstavlan vid korsningen Bullandövägen/Ormbunksvägen att användas för information om VA-utbyggnaden och de pågående projekten.

Har du frågor till detaljplanegruppen kan du mejla på kontakt@alvsala.se .

Kommunen har också lagt upp en egen sida på sin hemsida om vårt VA-projekt. Där finns även kontaktuppgifter till kommunens projektledare.

Anslutning av fastighet – vad kostar det?

Kommunen svarar för framdragning av ledningar till en anslutningspunkt vid varje tomt. Från den punkten ansvarar fastighetsägaren för grävning på den egna tomten. Man kan få ROT-avdrag för de grävarbetena.

Anslutningsavgiften ska betalas direkt när förbindelsepunkten är upprättad av kommunen och fastighetsägaren är informerad om detta. Det gäller även obebyggda tomter och oavsett om man ansluter sig direkt eller inte. Anslutningsavgiften är för närvarande 277 063 kr.

Därefter betalar man en brukningsavgift på ca 10 000 per år, delvis beroende på hur mycket vatten man förbrukar.

Om man inte ansluter sig inom sex månader från att förbindelsepunkten är upprättad så betalar man ändå en fast årlig avgift på  3 771 kr (ej obebyggda tomter).

Om man vill låna till anslutningsavgift och grävarbete, ska man i första hand prata med sin bank. Huset kan vara säkerhet för ett sådant lån. Den som inte kan få banklån kan få VA-lån från kommunen. Läs mer om avgifter och lån hos Värmdö kommun.

Vill du veta mer om hur VA-utbyggnaden kommer att gå till? Läs då i den här broschyren.

© Copyright 2022Älvsala Nya Tomtägareförening