Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Detaljplanearbete

Detaljplanearbete

Prioriterat förändringsområde

Älvsala ingår i Värmdö kommuns prioriterade förändringsområden, det som heter PFO 19. Planarbete pågår för att förbereda området för större byggrätter och anslutning av kommunalt vatten och avlopp, det vill säga att möjliggöra permanentboende i större utsträckning.

Detaljplaneprocessen

Vårt område ingår i tre olika detaljplaner, B3, B4 och B5 på kartan. Dessa befinner sig i olika skeden i detaljplaneprocessen. Läs om respektive område på kommunens sidor:

  • B3 Norra Älvsala 1 – Antagen i kommunfullmäktige 27 april 2022, överklagad till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet avslogs den 21 december 2022. Planen kan vinna laga kraft 2023-01-12 om den inte överklagas till Mark- och Miljööverdomstolen.
  • B4 Västra Älvsala – Antagen i kommunfullmäktige 27 april 2022, överklagad till Mark- och miljödomstolen.  Överklagandet är avslaget och planen har vunnit laga kraft den 22 december 2022.
  • B5 Norra Älvsala 2 – Varit på granskning under maj 2022, troligt antagande kv 1-2 2023.

Vill du veta mer om hur planprocessen går till? Läs då i kommunens broschyr.

Föreningen uppmanar medlemmarna att noga läsa planbeskrivningen och studera plankartan för den egna fastigheten.

Föreningens yttranden

Föreningen har skickat in yttranden angående sådant som berör våra gemensamma ytor och anläggningar och sådant som styrelsen bedömer ligger i alla medlemmars intresse.

Utbyggnad av vatten och avlopp

Värmdö kommun tillsammans med företaget Frentab har genomfört utbyggnad av vatten och avlopp både på Bullandö och i Östra Älvsala. Dessa arbeten är snart klara. För utbyggnaden i Östra Älvsala har de hyrt en etableringsyta av Älvsala Nya Tomtägareförening i korsningen Bullandövägen/Älvsalavägen. Arbetet där är avslutat i december 2022, men slutligt återställande av ytan kommer att ske under vår/sommar när pumpstationen som ska byggas där är klar.

För den fortsatta utbyggnaden har Frentab flyttat till en större etableringsyta vid första kurvan på Bullandövägen. Där kommer de vara kvar tills hela vårt område samt Västra Älvsala, Fagerdala och Björkvik är klara. 

VA-utbyggnad innan detaljplan inom Älvsala Nya Tomtägareförenings område

Efter beslutet på extrastämman i november 2021, skickade föreningen en ansökan till Värmdö kommun om utbyggnad av VA, innan de nya detaljplanerna vunnit laga kraft. Tekniska nämnden beslöt den 16 februari 2022, att uppta Älvsala Nya Tomtägareförenings område i verksamhetsområde för VA.

VA-utbyggnaden att påbörjades i augusti 2022 med att en tillfällig byggväg iordningställs från vändplanen på Krokusvägen över ängen till Muskotvägen. Därefter startade arbetena på Älvsalavägen öster om Ormbunksvägen, Klubbvägen samt Krokusvägen.

Fastighetsägare på de vägarna har under sommaren fått förslag från kommunen på placering av anslutningspunkt till den enskilda tomten. De har även fått löpande information från Frentab i ett e-postutskick från föreningen. Informationstavlor har placerats vid brevlådestället på Krokusvägen och vid Smedjan. Dessutom används en del av stora anslagstavlan vid korsningen Bullandövägen-Ormbunksvägen.

Detaljprojekteringen för område B4 Västra Älvsala är klar. Projekteringen för område B5 Norra Älvsala 2 startar under kv 1 2023, så kommunens entreprenörer kommer under året att röra sig i hela området.

Föreningens detaljplanegrupp har regelbunden dialog med kommunen angående projektet, och arbete med ett genomförandeavtal pågår. Informationen på den här sidan kommer att uppdateras löpande, dessutom kommer en del av stora anslagstavlan vid korsningen Bullandövägen/Ormbunksvägen att användas för information om VA-utbyggnaden och de pågående projekten.

Arbetena fortsätter nu under vintern och våren med Klubbvägen, Älvsalavägen 35-42 samt Muskotvägen (för att utnyttja den befintliga byggvägen). Därefter påbörjas vår del av område B4. Murgrönsvägen och Björksalavägen har senarelagts tills utbyggnaden av Bullandövägen kan göras. Notera att boende på Muskotvägen inte kan anslutas till kommunalt VA innan utbyggnaden av Bullandövägen är klar.

För den fortsatta utbyggnaden har Värmdö kommun gjort en ny etappindelning, som framgår på kommunens hemsida för projektet. Där finns även kontaktuppgifter till kommunens projektledare.

Har du frågor till detaljplanegruppen kan du mejla på kontakt@alvsala.se .

Anslutning av fastighet – vad kostar det?

Kommunen svarar för framdragning av ledningar till en anslutningspunkt vid varje tomt. Från den punkten ansvarar fastighetsägaren för grävning på den egna tomten. Man kan få ROT-avdrag för de grävarbetena.

Anslutningsavgiften ska betalas direkt när förbindelsepunkten är upprättad av kommunen och fastighetsägaren är informerad om detta. Det gäller även obebyggda tomter och oavsett om man ansluter sig direkt eller inte. Anslutningsavgiften är för närvarande 296 457 kr. Anslutningsavgfiten för Attefallshus är 3 615 kr.

Därefter betalar man en brukningsavgift på ca 11 600 per år, delvis beroende på hur mycket vatten man förbrukar.

Om man inte ansluter sig inom sex månader från att förbindelsepunkten är upprättad så betalar man ändå en fast årlig avgift på  4 034 kr (ej obebyggda tomter).

Om man vill låna till anslutningsavgift och grävarbete, ska man i första hand prata med sin bank. Huset kan vara säkerhet för ett sådant lån. Den som inte kan få banklån kan få VA-lån från kommunen. Läs mer om avgifter och lån hos Värmdö kommun.

Vill du veta mer om hur VA-utbyggnaden kommer att gå till? Läs då i den här broschyren.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening