Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Detaljplanearbete

Detaljplanearbete

Prioriterat förändringsområde

Älvsala ingår i Värmdö kommuns prioriterade förändringsområden, det som heter PFO 19. Planarbete pågår för att förbereda området för större byggrätter och anslutning av kommunalt vatten och avlopp, det vill säga att möjliggöra permanentboende i större utsträckning.

Detaljplaneprocessen

Vårt område ingår i tre olika detaljplaner, B3, B4 och B5 på kartan. Dessa befinner sig i olika skeden i detaljplaneprocessen. Läs om respektive område på kommunens sidor:

  • B3 Norra Älvsala 1 – Beslutad i planutskottet den 22 mars, troligen antagande i kommunfullmäktige 27 april 2022.
  • B4 Västra Älvsala – Beslutad i planutskottet den 22 mars, troligen antagande i kommunfullmäktige 27 april 2022.
  • B5 Norra Älvsala 2 – Kommer troligen på granskning under maj 2022.

Vill du veta mer om hur planprocessen går till och hur du gör för att påverka eller överklaga? Läs då i kommunens broschyr.

Föreningen uppmanar medlemmarna att noga läsa planbeskrivningen och studera plankartan för den egna fastigheten.

Föreningens yttranden

Föreningen skickar in yttranden angående sådant som berör våra gemensamma ytor och anläggningar och sådant som styrelsen bedömer ligger i alla medlemmars intresse.

Tidplan

Planarbetet är återigen försenat. Den senaste tidplanen på kommunens hemsida stämmer inte.

Utbyggnad av vatten och avlopp

Värmdö kommun tillsammans med företaget Frentab håller på med utbyggnad av vatten och avlopp både på Bullandö och i Östra Älvsala. För utbyggnaden i Östra Älvsala hyr de en etableringsyta av Älvsala Nya Tomtägareförening i korsningen Bullandövägen/Älvsalavägen. Arbetet där ska vara avslutat under vintern 2022.  

Under vintern har även en yta i vår hamn upplåtits till Sventab som arbetat med den sjöförlagda spillvattenledningen från Östra Älvsala till Strömma.

VA-utbyggnad innan detaljplan inom Älvsala Nya Tomtägareförenings område

Efter beslutet på extrastämman i november 2021, skickade föreningen en ansökan till Värmdö kommun om utbyggnad av VA, innan de nya detaljplanerna vunnit laga kraft. Tekniska nämnden beslöt den 16 februari 2022, att uppta Älvsala Nya Tomtägareförenings område i verksamhetsområde för VA. Det innebär att VA-utbyggnaden kan påbörjas i vår del av planområdena Norra Älvsala 1 och del av Västra Älvsala under hösten 2022, sannolikt med början på Krokusvägen.

Kommunen har nu påbörjat detaljprojekteringen och deras entreprenörer kommer under våren och sommaren att röra sig i området.

Fastighetsägare i de aktuella områdena kommer att kontaktas av kommunens entreprenör Frentab redan under sommaren angående placering av anslutningspunkt till den enskilda tomten.

Föreningens detaljplanegrupp har regelbunden dialog med kommunen angående projektet. Informationsmöten för medlemmarna kommer att ordnas när planeringen har kommit längre. Informationen på den här sidan kommer att uppdateras löpande.

Har du frågor till detaljplanegruppen kan du mejla på kontakt@alvsala.se .

Kommunen har också lagt upp en egen sida på sin hemsida om vårt VA-projekt. Där finns även kontaktuppgifter till kommunens projektledare.

Anslutning av fastighet – vad kostar det?

Kommunen svarar för framdragning av ledningar till en anslutningspunkt vid varje tomt. Från den punkten ansvarar fastighetsägaren för grävning på den egna tomten. Man kan få ROT-avdrag för de grävarbetena.

Anslutningsavgiften ska betalas direkt när förbindelsepunkten är upprättad av kommunen och fastighetsägaren är informerad om detta. Det gäller även obebyggda tomter och oavsett om man ansluter sig direkt eller inte. Anslutningsavgiften är för närvarande 277 063 kr.

Därefter betalar man en brukningsavgift på ca 10 000 per år, delvis beroende på hur mycket vatten man förbrukar.

Om man inte ansluter sig inom sex månader från att förbindelsepunkten är upprättad så betalar man ändå en fast årlig avgift på  3 771 kr (ej obebyggda tomter).

Om man vill låna till anslutningsavgift och grävarbete, ska man i första hand prata med sin bank. Huset kan vara säkerhet för ett sådant lån. Den som inte kan få banklån kan få VA-lån från kommunen. Läs mer om avgifter och lån hos Värmdö kommun.

Vill du veta mer om hur VA-utbyggnaden kommer att gå till? Läs då i den här broschyren.

© Copyright 2022Älvsala Nya Tomtägareförening