Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Detaljplanearbete

Detaljplanearbete

Prioriterat förändringsområde

Älvsala ingår i Värmdö kommuns prioriterade förändringsområden, det som heter PFO 19. Planarbete pågår för att förbereda området för större byggrätter och anslutning av kommunalt vatten och avlopp, det vill säga att möjliggöra permanentboende i större utsträckning.

Detaljplaneprocessen

Vårt område ingår i tre olika detaljplaner, B3, B4 och B5 på kartan. Dessa befinner sig i olika skeden i detaljplaneprocessen. Läs om respektive område på kommunens sidor:

Vill du veta mer om hur planprocessen går till och hur du gör för att påverka eller överklaga? Läs då i kommunens broschyr.

Föreningen uppmanar medlemmarna att noga läsa planbeskrivningen och studera plankartan för den egna fastigheten.

Föreningens yttranden

Föreningen skickar in yttranden angående sådant som berör våra gemensamma ytor och anläggningar och sådant som styrelsen bedömer ligger i alla medlemmars intresse.

Tidplan

Planarbetet är återigen försenat. Den senaste tidplanen på kommunens hemsida stämmer inte.

Utbyggnad av vatten och avlopp

Värmdö kommun tillsammans med företaget Frentab håller på med utbyggnad av vatten och avlopp både på Bullandö och i Östra Älvsala. För utbyggnaden i Östra Älvsala hyr de en etableringsyta av Älvsala Nya Tomtägareförening i korsningen Bullandövägen/Älvsalavägen. Arbetet där ska vara avslutat under vintern 2022.  

Anslutning av fastighet – vad kostar det?

Kommunen svarar för framdragning av ledningar till en anslutningspunkt vid varje tomt. Från den punkten ansvarar fastighetsägaren för grävning på den egna tomten. Man kan få ROT-avdrag för de grävarbetena.

Anslutningsavgiften ska betalas direkt när förbindelsepunkten är upprättad av kommunen och fastighetsägaren är informerad om detta. Det gäller även obebyggda tomter och oavsett om man ansluter sig direkt eller inte. Anslutningsavgiften är för närvarande 266 150 kr.

Därefter betalar man en brukningsavgift på ca 10 000 per år, delvis beroende på hur mycket vatten man förbrukar.

Om man inte ansluter sig inom sex månader från att förbindelsepunkten är upprättad så betalar man ändå en fast årlig avgift på  3 622 kr (ej obebyggda tomter).

Om man vill låna till anslutningsavgift och grävarbete, ska man i första hand prata med sin bank. Huset kan vara säkerhet för ett sådant lån. Den som inte kan få banklån kan få VA-lån från kommunen. Läs mer om avgifter och lån hos Värmdö kommun.

Vill du veta mer om hur VA-utbyggnaden kommer att gå till? Läs då i den här broschyren.

© Copyright 2021Älvsala Nya Tomtägareförening