Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Det finns ännu inget kommunalt vatten- och avloppsnät i området. Alla medlemmar är därför beroende av det grundvatten som finns i området. Även om du har egen brunn så måste du spara på vattnet och följa de regler som gäller för sommarvattnet.

Saltvatteninträngning

Det är stor risk för saltvatteninträngning när grundvattenuttaget blir för stort. Om det händer så går skadan inte att reparera. För hög vattenförbrukning och dåliga avloppsanläggningar och infiltrationer kan förstöra grundvattnet både för dig och dina grannar. Det är alla medlemmars ansvar och skyldighet att hushålla med det gemensamma grundvattnet och se till att alla avloppsanläggningar fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Läs mer om grundvatten hos Sveriges Geologiska Undersökning.

Sommarvatten

Varje fastighet har tillgång till ”sommarvatten” som pumpas upp från fyra djupborrade brunnar i området. Har du egen brunn så tar den vatten från samma grundvattenreserv som sommarvattnet.

Vattenverken inom området kallas:

  • Renmossevägen
  • Liljevägen
  • Bullandövägen
  • Klubbvägen

Kvaliteten på sommarvattnet styrs av Livsmedelslagen och kontrolleras genom vattenprover minst två gånger per år.

Vattnet sätts på och stängs av med hänsyn till utetemperaturen. Tidpunkten meddelas cirka en vecka i förväg genom föreningens nyhetsbrev samt information på webbplatsen.

Vattningsförbud

Det är inte tillåtet att använda områdets grundvatten (från egen brunn eller från det gemensamma sommarvattnet) för att fylla pooler och badtunnor. Vill man ha pool eller badtunna måste vatten beställas från externa leverantörer (till exempel Miljövision eller Cija tank). Grundvattnet får inte heller användas till att tvätta bilar, vattna gräsmattor och liknande vattenkrävande aktiviteter.

Anslutning

Varje tomtägares anslutning sker via vattenståndare vid tomtgränsen. Vattenståndaren ska vara fullt synlig och möjlig att inspektera och felsöka.

Underjordisk anslutning till sommarvattnet är inte tillåtet. När sommarvattnet stängts av för säsongen ska tomtägaren koppla loss anslutningen till fastigheten och öppna kranen för att förhindra frysskador på vattenståndaren.

Sommarvattnet får inte kopplas ihop med vattenanläggning ansluten till egen brunn eftersom det finns risk för läckage mellan sommarvattnet och den egna brunnen. En sådan sammankoppling kan även påverka vattenkvaliteten för sommarvattnet, om brunnsvatten av okänd kvalitet pumpas över till sommarvattnet

Vintervatten

Vintertid kan vatten tas från tappkranar på utsidan av vattenverken (dock inte Bullandövägen och Klubbvägen) och dessutom från de båda handpumparna som finns i området.

Avlopp

Avloppet ska vara utfört enligt kommunens regelverk. Det är inte tillåtet att släppa ut avlopp i dikena i området. Det luktar illa, stör grannarna och är skadligt för miljön.

Av miljöskäl får inte bilar eller båtar målade med bottenfärg tvättas på den egna tomten eller på områdets vägar eller allmänningar.

Vattenansvariga

Har du frågor om sommarvattnet kan du kontakta våra vattenansvariga Henry Olsson och Gert Goweeli. Se uppgifter under Kontakta oss.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening