Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Om våra vägar

Om våra vägar

Älvsala Vägförening äger och förvaltar 7,4 km väg. Huvuddelen av vägnätet har annan beläggning än grus, i huvudsak olika typer av asfaltsbaserad beläggning (tex. Y1B).

Samtliga vägar, med undantag för Älvsalavägens östra del, ska vara minst 3,5 m breda och försedda med tillräckligt antal mötesplatser.

Driftbidrag från Trafikverket

Älvsala Vägförening får driftbidrag från Trafikverket för de vägsträckor som kvalificerar sig för det. En förutsättning är att vägarna underhålls och skyltas rätt. Mer information om detta bidrag finns på Trafikverkets hemsida och i Årsredovisningen

Riksförbundet för Enskilda Vägar (REV)

Älvsala Vägförening är medlem i Riksförbundet för Enskilda vägar (REV). REV tillhandahåller stöd för att underlätta vardagen för enskilda vägföreningar med allt ifrån teknisk support till lantmäteri- och samfällighetsfrågor.

REV tillhandahåller också utbildning och har gjort ett antal filmer om vägunderhåll, siktröjning, infarter mm.

Titta gärna på filmen om siktröjning, den gäller alla fastighetsägare.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening