Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Avgifter

Avgifter

Avgifterna beslutas av föreningsstämman i respektive förening, där alla medlemmar har rösträtt, och är för år 2024:

  • Älvsala Nya Tomtägareförening:  1 350 kr
  • Älvsala Vägförening:  4 500 kr
  • Båtsektionen: Avgifter faktureras av Älvsala Nya Båtklubb

De medlemmar som inte anmält en e-postadress till föreningen betalar även en fakturaavgift om 50 kr per faktura. Påminnelseavgift vid utebliven betalning är 60 kr.

Fakturorna skickas normalt ut under maj månad.

Det är den som är ägare till fastigheten när fakturorna skickas ut som är betalningsansvarig för avgifterna. Fördelning i samband med ägarbyte ska fastighetsmäklaren hjälpa till med (se under mäklarinformation).

Utöver våra föreningar betalar alla fastigheter en årsavgift till Bullandövägens samfällighetsförening, som är en separat förening.

Vad får jag för avgiften?

Älvsala Nya Tomtägareförening: Avgiften går till den gemensamma sommarvattenanläggningen, drift och underhåll av badplats, fotbollsplan och andra gemensamma ytor, planerad och akut skogsvård (såsom nertagning av farliga eller stormskadade träd) samt arvoden till styrelse och övriga funktionärer (även för vägföreningen samt hamnkapten och ordförande i Båtsektionen).

Båtsektionen är en del av tomtägareföreningen, men faktureras separat. De som är medlemmar i Båtsektionen betalar en årlig medlemsavgift. De som inte är medlemmar i Båtsektionen idag kan bli det mot en inträdesavgift. Utöver det betalar de som har ett båtplatsavtal en differentierad avgift beroende på hur stor båtplats man har. Båtplatsavgiften går till drift och underhåll av bryggor och övriga hamnanläggningar. Läs mer hos Båtsektionen.

Älvsala Vägförening: Avgiften går till snöröjning och sandning vintertid, kantklippning och siktröjning sommartid, samt reparation och underhåll av de 7,4 km väg som föreningen äger och ansvarar för.

Vill du veta mer om hur pengarna används kan du läsa i föreningarnas årsredovisningar som finns under Dokument.

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening