Vatten och avlopp

Det finns ännu inget kommunalt vatten- och avloppsnät i området. Alla fastigheter är därför beroende av det grundvatten som finns i området.

 

SALTINTRÄNGNING
Saltinträngning är ett ständigt hot när grundvattenuttaget blir för stort. För hög vattenförbrukning och dåliga avloppsanläggningar och infiltrationer kan förstöra grundvattnet både för dig och dina grannar. Det är alla medlemmars ansvar och skyldighet att hushålla med det gemensamma grundvattnet och se till att alla avloppsanläggningar fungerar på ett tillfredsställande sätt.

 

SOMMARVATTEN
Varje fastighet har tillgång till ”sommarvatten” som pumpas upp från fyra djupborrade brunnar i området. Sommarvattensystemet är dimensionerat för att klara ett uttag på 300 liter per dygn och fastighet. Även om man har en egen brunn på sin fastighet så tar den naturligtvis vatten från samma grundvattentäkt som sommarvattnet. Därför måste alla hjälpas åt att vara sparsamma med det gemensamma vattnet.

Vattenverken inom området har benämningarna:
• Renmossevägen
• Liljevägen
• Bullandövägen
• Klubbvägen

Kvaliteten på sommarvattnet mäts minst två gånger per år och resultaten finns sedan tillgängliga på webbplatsen. Avstängning och öppning sker med hänsyn till yttertemperaturen och meddelas ca en vecka i förväg genom anslag på föreningens anslagstavlor samt här på webbplatsen.

 

ATT TÄNKA PÅ
Det är inte tillåtet att använda områdets grundvatten (från egen brunn eller från det gemensamma sommarvattnet) för att fylla pooler och badtunnor. Vill man ha pool eller badtunna måste vatten hämtas från externa leverantörer. Att tvätta bilar, vattna gräsmattor och liknande vattenkrävande aktiviteter får inte heller göras med grundvattnet.

Varje tomtägares anslutning sker via vattenståndare vid tomtgränsen. Vattenståndaren ska vara fullt synlig och möjlig att inspektera och felsöka. Underjordisk anslutning till sommarvattnet är inte tillåtet. När sommarvattnet stängts av för säsongen ska tomtägaren koppla loss anslutningen till fastigheten och öppna kranen för att förhindra frysskador på vattenståndaren. Sommarvattnet får inte kopplas ihop med vattenanläggning ansluten till egen brunn, eftersom det då finns risk för läckage mellan sommarvattnet och den egna brunnen. Sammankoppling kan även påverka vattenkvaliteten för sommarvattnet om eget brunnsvatten av okänd kvalitet pumpas över till sommarvattnet (till exempel när tidsstyrningen stängt av sommarvattnet).

Vintertid kan vatten tas från tappkranar på utsidan av vattenverken (ej Bullandövägen och Klubbvägen) och dessutom från de båda handpumparna som finns i området.

 

ANSLUTNING TILL KOMMUNALT VA

Värmdö kommun bygger successivt ut de kommunala vatten- och avloppsledningarna enligt kommunens översiktsplan för 2012-2030. Där anges vilka områden som prioriteras fram till 2015 respektive 2025.

Älvsala tillhör de områden som prioriteras fram till 2025. Kommunen har dock meddelat att kommunalt vatten och avlopp kan komma till vårt område tidigare. Den 3 december 2014 godkände kommunstyrelsen publikationen “Start-PM för prioriterat förändringsområde 19, Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik” där mer detaljer kring planerna för vårt område finns att läsa.

Här följer några punkter som uppdaterar om läget (skrivet den 18 april 2016).

  • En vattenledning har byggts. Den går i land vid Östra Älvsala.
  • Kommunen tittar nu på hur man skulle kunna bygga avloppsledningar.
  • Kommunen håller ett informationsmöte i Hemmesta skola den 21 april, läs mer här.
  • Detaljplanearbetet för Bullandöområdet är försenat minst ett år. Det skulle ha påbörjats förra året men har ännu inte kommit igång.
  • Det tar normalt sett minst två år från tidpunkten för start av detaljplanearbetet tills planen har vunnit laga kraft.
  • Därefter tar det ytterligare ca två år innan VA kan vara inkopplat.
  • Bullandöområdet består av flera områden. Oklart i vilken tur i ordningen detaljplaner för olika delar av ÄNT kommer att tas fram.