Sticklingsbergs naturreservat beslutat

Länsstyrelsen beslutade den 27 november 2017 att bilda Sticklingsbergs naturreservat som delvis ligger på Älvsala Nya Tomtägareförenings mark.

Naturreservatet blir en utvidgning av Saltarö-Skärmarö naturreservat och eftersom vi som förening är markägare fick vi möjlighet att yttra oss i ärendet före Länsstyrelsens beslut. Styrelsen utformade ett förslag till remissvar som sedan beslutades av medlemmarna vid en extrastämma i september 2017. Därefter kontaktade Länsstyrelsen oss och vi hade en del förhandlingar om sådant vi föreslagit i remissvaret. Bland annat fick vi igenom att flytta de föreslagna gränserna för naturreservatet så att en större del av vår mark än vad som först föreslogs förblir utanför reservatet. På så sätt behåller vi en handlingsfrihet inför kommunens kommande planläggningsprocess. Någon ersättning kommer inte att utgå till föreningen då marken är belagd med avverkningsförbud,

Medlemmarna i vår förening har visat sig positiva och ser ett stort värde i att ha ett naturreservat i området.

Ur Länsstyrelsens beslut:

“Syftet med reservatet ska vara att bevara områdets från naturvårdssynpunkt värdefulla naturskogsartade skog, naturliga våtmarker samt dess växt- och djurliv. Den biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer ska bevaras. Skyddet av området ska även bidra till att uppnå gynnsam bevarandestatus för de livsmiljöer och arter enligt EU:s art- och habitatdirektiv som är utpekade i området. Områdets betydelse för friluftslivet ska tas tillvara utan att naturvärdena påverkas negativt.”

Följ ärendet

Länsstyrelsens första förslag till naturreservatet

Föreningens remissvar och extrastämma

Länsstyrelsens slutgiltiga beslut med skötselplan (pdf)