Städdagen inställd – Styrelsen avgår!

Städdagen som var planerad till den 5 maj kommer att ställas in. Anledningen är att styrelsen avgick på stämman den 28 april, som följd av att förslaget om båtklubb återremitterades. Läs mer om detta under rubriken Föreningsstämman.

Föreningsstämman – styrelsen avgick –  interrimsstyrelse utsedd – extrastämma inom kort

På föreningsstämman den 28 april valde de närvarande medlemmarna att återremittera styrelsens förslag om att ombilda båtsektionen till en fristående båtklubb för vidare utredning, det vill säga stämman önskade att styrelsen skulle utreda detta en gång till.

Hamngruppen, under styrelsens ledning, har utrett frågan om hamnens framtida organisation under mer än två års tid och ser inte förutsättningar för att utreda frågan ytterligare.  Därmed valde samtliga i styrelsen och valberedningen att avgå. På stämmans begäran förklarade sig delar av den avgående styrelsen och de två personer som valberedningen tidigare vidtalat för nyval villiga att ingå i en interimsstyrelse för en kort tid, fram tills en extra stämma kan hållas. Även valberedningen ställer upp fram tills en extra stämma kan välja en ny valberedning. Detta gäller både för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening.

Interrimsstyrelsen kommer endast att göra det som är absolut nödvändigt för föreningen, såsom att fakturera medlemsavgifter, betala räkningar och kalla till en extra stämma där en ny ordinarie styrelse kan väljas. Direkta konsekvenser blir att städdagen som var planerad till den 5 maj ställs in. Interimsstyrelsen kommer också att informera kommunen om att föreningen i nuläget inte har någon representant som kan delta i ett möte med dem den 23 maj om den förestående planprocessen för vårt område. Det finns risk att även midsommarfirandet ställs in, om ingen ny styrelse kan utses i god tid innan midsommar. Inget arbete med hamnfrågorna kommer att göras. Inga byten av båtplatser, etc kommer att godkännas.

I interrimsstyrelsen ingår Torbjörn Andersson Collsten, ordförande, Monica Ekwall, kassör, Ulrica Sehlstedt, Eleonor Bergström, Marianne Magnusson, Jens Östrup, samt hamnkapten Stefan Lind.

Styrelsen kan som vanligt nås på kontakt@alvsala.se.

Ni som röstade för återremiss eller inte medverkade på stämman – kontakta valberedningen snarast

Valberedningen önskar omgående kontakt med er som röstade för återremiss av förslaget om båtklubb, då det är bland er den nya styrelsen rimligtvis bör väljas. Ca hälften av de som inledningsvis deltog på gårdagens stämma avvek direkt efter att hamnfrågan avgjorts, d.v.s. innan alla val av förtroendevalda gjorts, samt innan stämman för Vägföreningen. Det behövs nu minst 5 personer till styrelsen och två personer till ny valberedning.

Utöver hamnutredningen måste man då vara beredd att ta på sig följande ansvarsområden:

 • Föreningarnas ekonomi
 • Detaljplanearbete och frågor kring kommunalt vatten, inkl. dialog med kommunen och samarbete med grannföreningar
 • GDPR (den nya dataskyddslagstiftningen som gäller från 25 maj 2018)
 • Vägunderhåll, snöröjning, planering av vägarbeten i samband med det kommunala vattnet
 • Skogsvård och slåtter av ängar
 • Information till medlemmarna
 • Organisera städdagar
 • Svara för skötsel av hamnen, badet och fotbollsplanen
 • Hantera myndighetskontakter och skriva remissvar i förekommande fall
 • Minst 5-6 protokollförda styrelsemöten om ca 3-4 timmar vardera, per år + frekventa mail- och telefonkontakter däremellan samt separata möten i fokusfrågor (t ex gällande sommarvattnet)
 • Förbereda och genomföra stämmor, extrastämmor, sommarmöten
 • Diverse löpande arbete och mer eller mindre akuta och oförutsedda ärenden

Valberedningen nås på valberedningen@alvsala.se.

Vad händer om ingen ny styrelse kan väljas?

Om ingen ny styrelse kan väljas så kommer, i varje fall för vägföreningen, att utses en syssloman från Länsstyrelsen som kommer att gå in och administrera föreningen. Det kommer att bli dyrt och kommer sannolikt att leda till omfattande extra avgifter för medlemmarna. Tomtägareföreningen har inget egentligt regelverk, men kommer sannolikt att hanteras på samma sätt. Kommunen måste ha en motpart för diskussionerna kring detaljplanefrågorna och då kommer man sannolikt att kräva syssloman.

När blir extrastämman?

Extrastämman ska hållas så snart det är praktiskt möjligt. Interrimsstyrelsen kommer att återkomma inom kort med kallelse till extra stämma i båda föreningarna. Kallelsen kommer att utsändas senast 8 dagar innan extrastämman, vilket är i enlighet med stadgarna.

Det är, vilket ni säkert förstår, mycket viktigt att deltaga i denna extrastämma och göra sin röst hörd.

Med vänliga hälsningar

Interrimsstyrelsen