Öppet brev till medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Öppet brev till medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Vid årstämmorna för ÄNT och ÄVF den 28 april ställde styrelsen sina platser till förfogande, vilket har väckt förvåning hos en del medlemmar som inte närvarade på stämman.

Skälet till att styrelsen ställde sina platser till förfogande var att en majoritet av stämmans deltagare valde att rösta emot styrelsens förslag om att påbörja processen att avskilja hamnverksamheten från tomtägareföreningen.

Frågan återremitterades till styrelsen. Hamngruppen, under styrelsens ledning, har utrett frågan om hamnens framtida organisation under mer än två års tid. Förutsättningarna för att utreda frågan ytterligare är begränsade. När frågan trots det återremitterades ansåg sig styrelsen därmed inte ha stämmans och medlemmarnas förtroende och valde att ställa sina platser till förfogande.

Konsekvensen blev att en interimsstyrelse (till stor del bestående av den avgående styrelsen) bildades och att en extra stämma utlystes till 17 juni.

Interimsstyrelsen vill i detta brev till medlemmarna beskriva bakgrund och orsak till avgångsbeslutet, men också försöka ge en bild över vår syn på framtiden för våra föreningar samt vad vi bedömer kommer krävas för att hantera de utmaningar vi står inför.

Under de tre år som nuvarande styrelse (delvis ombildad) har arbetat, har vår vision och inriktning har varit tydlig. Vi vill bedriva ett styrelsearbete som driver och utvecklar våra föreningar framåt i syfte att göra ÄNT och ÄVF till moderna föreningar ”i tiden”. Styrelsens ambition är inte endast att administrera verksamheten.

Vi har identifierat ett antal, för föreningarna viktiga frågor och områden att fokusera på och driva framöver. Dessa frågor kommer att kräva mycket tid, kompetens och energi.

Den för oss absolut största och viktigaste frågan att arbeta med under de närmaste fem åren är kommunens detaljplanearbete och införande av kommunalt vatten och avlopp. Frågan har under flera år förhalats av kommunen, men nu har de startat upp arbetet och kallat oss till möte i frågan. De har även ställt en mängd mycket detaljerade frågor till oss exempelvis gällande hamnen, vägarna och markområdena.

Den största påverkan på oss gäller våra vägar. Förstärkning, breddning och återställande av vårt vägnät på ca 7,5 km kommer bli en svår nöt att knäcka, då det är stor risk att vi som medlemmar får stå för största delen av kostnaderna. Till detta ska läggas att en genomsnittlig anslutningsavgift inklusive installationsarbeten för respektive fastighetsägare beräknas till minst ca 250 000 kr.

Under tiden fram till dessa omfattade arbeten startar, ska vägar, diken mm skötas i enlighet med underhållsplanen.

När det gäller skog och mark så är vår uppfattning att vårt område ska hållas öppet och välvårdat. Skogen ska gallras och skötas i enlighet med den skogsvårdsplan som tagits fram i samverkan med Skogsstyrelsen och ängsmarkerna ska hållas öppna genom slåtter. Även andra gemensamhetsytor som badstrand, bollplan etc. ska skötas. Allt fler unga familjer flyttar in i området och det finns behov av en ny lekplats på badet istället för den som togs bort av säkerhetsskäl.

När det gäller sommarvattnet så har kostnaderna år för år stigit. Anläggningarna är gamla och även om en hel del reparationer och underhåll gjorts de senaste åren så är risken stor att nya problem uppstår och nya omfattande och kostnadskrävande reparationer måste till. Därför gäller det att nyttja och vårda sommarvattenanläggningen på så sätt att den håller tills det kommunala vattnet är på plats.

Även i dessa frågor kommer en framtida styrelse således ha en hel del utmaningar att hantera i syfte att balansera medlemmarnas behov och intressen i förhållande till ekonomiska överväganden och ökande kostnader.

Till detta ska sedan läggas att vi utgår ifrån att majoriteten av en framtida styrelse är i arbetsför ålder och således ska sköta styrelsearbetet på sin fritid d.v.s. kvällar och helger.

Varför valde då styrelsen att driva frågan om att avskilja hamnverksamheten ifrån tomtägareföreningen övriga delar, och vad har det att göra med de prioriterade frågorna ovan?

Svaret är att det finns ett antal utmaningar, behov och problem kring hamnen och som vi bedömer hanteras effektivast om hamnverksamheten avskiljs från ÄNT i övrigt.

Den utredning som styrelsen presenterade inför årsstämman pekar på bl.a. följande:

  • Hamnfrågorna har tagit oproportionerligt mycket tid från styrelsearbetet i övrigt.
  • Ökande krav från myndigheter kopplat till miljö, säkerhet mm är komplicerade att hantera och kan i vissa fall kräva extern expertis.
  • Nuvarande regelverk kring hamnverksamheten är otillräckligt. I dag finns exempelvis inget sätt att säga upp sin dispositionsrätt.
  • Som konstaterats är nyttjandet av hamnens båtplatser lågt. Det är trots det inte möjligt att erbjuda nya platser, byta plats, hyra ut plats etc.
  • Många medlemmar har efterfrågat en utvecklad hamn med förbättrad säkerhet.

Liknande kommunala VA-utbyggnadsplaner som vår har man i dagsläget i flera andra kommuner. Där har ett antal föreningar likande vår sett till att skriva långa arrendeavtal (30 år) med båt/hamnförening i syfte att minska kommunens möjlighet att ta över marken (expropriera).

Hur berör detta de medlemmar som inte har en båt/bryggplats?

Valet av styrelse för ÄNT och ÄVF handlar inte i huvudsak om hamnverksamheten utan om en mängd andra viktiga frågor. Det är således mycket viktigt att även medlemmar utan intresse i båt/hamnfrågan gör sin röst hörd och påverkar styrelsevalet vid extrastämman den 17 juni, antingen genom personlig närvaro eller genom fullmakt till annan närvarande medlem.

Hur kan jag som enskild medlem påverka händelseutvecklingen?

Årsstämmans beslut vid mötet i april var att återremittera frågan om hamnens framtida organisation till styrelsen. Nuvarande interimsstyrelse avser INTE på eget initiativ, ta upp frågan igen på extrastämman i juni.

Varför återkommer inte interimsstyrelsen med ett nytt förslag?

Föreningens stadgar är inte helt entydiga, men interimsstyrelsen bedömer inte att nuvarande stadgar ger en interimsstyrelse utrymme och möjlighet att lägga en s.k. ”proposition” till en extrastämma.

Kan en enskild medlem ta upp frågan för beslut?                                                         

Ja och nej. Styrelsens bedömning är att nuvarande stadgar inte tillåter s.k. motion från enskild medlem till en extra stämma.

Däremot ska en extra stämma hållas när 10 procent av föreningens röstberättigade medlemmar begär att extra stämma ska hållas. Detta innebär i sak att om minst 10% av medlemmarna (knappt 30 fastigheter) enas om att kräva en extrastämma gällande en eller flera frågor, så är styrelsen skyldig att snarast utfärda kallelse, och stämman hållas 8 dagar efter kallelsen.  

Sammanfattningsvis

Oavsett om du som medlem har båt eller ej, har dispositionsrätt eller ej, eller över huvud taget är intresserad av hamnfrågan eller ej så påverkas alla medlemmar av frågan genom att den ställer frågan om inriktningen för en framtida styrelse och dess medlemmar på sin spets.

Som vi försöker beskriva ovan så ligger stora, tunga och för er medlemmar, viktiga frågor på en framtida styrelses bord att hantera.

Det vore olyckligt om föreningens framtid enbart reducerades till frågan om hamnens framtida organisation och att därmed övriga viktiga frågor trängs undan från dagordningen.

Oavsett om du som medlem i ÄNT och ÄVF vill ha en styrelse som kan lägga sitt största fokus och kraft på andra frågor än hamnfrågan eller om du anser att ”det är bra som det är” så är det mycket viktigt att du gör din röst hörd nu i samband med extrastämman 17 juni., antingen genom personlig närvaro eller genom fullmakt till annan närvarande medlem.

ÄNTs och ÄVFs framtid, och därmed din egen framtid här i Älvsala ligger i dina händer den 17 juni.

Missa inte den chansen att påverka!

/ Interimsstyrelsen