Nyhetsbrev från Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Styrelsen önskar alla medlemmar en fortsatt god sommar och vill med detta meddelande lämna lite information om vad som händer inom ÄNT och ÄVF

 

Extrastämman 17 juni

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för den stora uppslutningen på stämman. 105 fastigheter var närvarande samt 35 fullmakter. Sammanlagd röstlängd uppgick till 140 röster.

 

På extrastämman kunde en ny styrelse väljas för ÄNT och ÄVF, bestående av följande personer:

 

Torbjörn Andersson, ordförande

Tony Novo, sekreterare

Ann-Marie Johansson, kassör

Monica Ekwall, ledamot

Ulrica Sehlstedt, ledamot

Stefan Lind, ledamot och hamnkapten

Eleonor Bergström, ledamot

Marie Eliasson, ledamot

Marianne Magnusson, suppleant

Jens Östrup, suppleant

 

Dessutom beslutade stämman i enlighet med det förslag som lett till en begäran om extrastämma från mer än 10% av medlemmarna, att tillsätta en hamngrupp med uppdraget att:

 • ta fram ett förslag på arrendeavtal för att så snart som möjligt kunna arrendera ut hamnområdet till en förening, för att på så sätt försöka skydda vårt hamnområde från övertag av Värmdö kommun.
 • utreda om det är möjligt att använda befintliga Älvsala Båtklubb som arrendator eller om annan förening behöver skapas.

Vidare fick hamngruppen uppdraget att tillsammans med hamnkapten hantera samtliga frågor gällande hamnen och arbetet därikring

 

Hamngruppen består av:

Robert Eliasson

Annika Andersson

Per-Arne Johansson

Johan Henschen

Mikael Fröberg

Olle Ljungdahl

Samt sammankallande och hamnkapten, Stefan Lind

 

Alla frågor som rör hamnens dagliga löpande verksamhet hanteras av hamnkapten och utsedd hamngrupp samt bryggansvariga och andra frivilliga på uppdrag av styrelsen.

 

Sommarmötet 7 juli

Vid sommarmötet informerades om följande:

 • Omfattande brandfara och vattensituationen:

Såväl Värmdö kommun som SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Sveriges Geologiska undersökning SGU har under än längre tid signalerat för både stor brandfara och riskabla grundvattennivåer.

Påfyllnadsgraden i de mindre vattenmagasinen är mycket små. Värmdö kommun konstaterar nu dock att förbrukningen och därmed vattennivåerna stabiliserats men att det fortsatt torra vädret gör att vi bör tänka på att inte överförbruka och försöka spara där vi kan.

Efter sommarmötet har Länsstyrelsen beslutat om totalt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det innebär att det även är förbjudet att grilla på den egna tomten. För mer information. Se https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-25-eldningsforbud-i-stockholms-lan.html

 

 • Vårdhemmet

Verksamheten Fagerdala Vårdhem har upphört. Fastigheten ligger nu ute till försäljning. De som bor i fastigheten idag är ca 15-20 byggarbetare/målare som hyr rummen via de företag de är anställda igenom. De boende bor i fastigheten längre perioder och har blivit informerade om föreningens trivselregler och områdets vattenbrist. Styrelsen har en löpande kontakt med fastighetsägaren för att säkerställa efterlevnad av de trivselregler som gäller i området. På senare tid har styrelsen varit i kontakt med fastighetsägaren gällande eldningsförbudet, för att säkerställa att de boende får information på respektive modersmål om den allvarliga risken för brand.

 

 • Vägbommen till hamnen – kommer att vara

öppen under dagarna sommartid, fram till skolstarten. Hamnkapten ser till att den är stängd framåt kvällningen

 

 • Ristippen

Tyvärr läggs det för mycket bråte som inte har på ristippen att göra, grova stockar och stubbar mm detta medför att styrelsen överväger att i närtid stänga ristippen, åtminstone temporärt till vi hittat en bättre fungerande lösning. Vi får i nuläget inget betalt för riset, men det kan ändra sig.

 

 • Vägarna

Styrelsen efterlyser vägombud för varje väg, d.v.s. en person som gärna bort långt in på vägen och kan fungera som kontaktperson mellan styrelsen och de boende på vägen i alla frågor rörande vägen och dess skötsel, framförallt bistå med akuta felanmälningar Känner du att detta är något som engagerar just dig så tveka inte att höra av dig på   kontakt@alvsala.se .

Närmaste åtgärderna gällande vägarna är mindre reparationer av pott hål mm samt borttagning av en del ”riskträd” invid vägarna. Ett större förbättringsarbete planeras på Olivvägen, i backen ner mot Ormbunksvägen samt översyn av diken och vägtrummor i detta område.

 

 • Ängarna

Enligt beslut på stämman ska vi försöka slå ängarna, i alla fall några av dem. Nu har emellertid vädret varit så extremt torrt att brandrisken är för stor om man kör ut slåttermaskiner på ängarna. Styrelsen undersöker möjligheterna att upplåta vissa ängar som betesmark för djur i närområdet.

 

 • Viltolyckor

Viktigt att den som är med om en viltolycka eller ser ett skadat eller dött djur på vägen meddelar polisen på 112. De tar sedan kontakt med viltvårdare som tar hand om djuret. Mer information: https://www.viltolycka.se/service/sa-har-gor-du-om-du-kolliderar-med-vilt/

 

 • Medlemsavgifter och fakturor

Det är fortfarande ca 15% obetalda medlemsavgifter till ÄNT och ÄVF. Kolla gärna din e-post – fakturorna sändes ut den 24 maj. Har du frågor kring dina medlemsavgifter så kontakta vår kassör Ann-Marie Johansson på kontakt@alvsala.se

 

 • Information från: Värmdö kommun

Representanter från Värmdö kommun deltog på mötet och informerade om det pågående arbetet med detaljplan och kommunalt vatten och avlopp. Styrelsen kommer att informera medlemmarna löpande om detta. Information finns även på kommunens hemsida: http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/prioriteradeforandringsomradenpfo.4.33e80859162ab35bb9e14aec.html

 

 

Övrigt!

 • Löpande mindre reparationer av vägarna pågår (lagning av pott hål).
 • Kommunen har problem med sophämtningen. Se info på https://www.facebook.com/174172763035138/posts/498354053950339/
 • Hösten städdag blir den 7 oktober
 • Flisning av riset på ristippen kommer enligt plan at ske under hösten när vädret tillåter
 • Ambitionen är att under hösten/vintern genomföra gallring av skogen på bägge sidor av Bullandövägen fram till korsningen Ormbunksvägen
 • Kontakt med styrelsen, särskilt i brådskande ärenden eller som bara rör den egna fastigheten, sker enklast via kontakt@alvsala.se.

 

Avslutningsvis vill vi tacka den grupp av friviliga medlemar m.fl. som på ett fantastiskt sätt ordnade med årets midsommarfirande, vi riktar även ett stort tack till de medlemar som utan styrelsens ledning organiserade med städningsinsatser under städdagen, slutligen också ett stort tack till de medlemar som aktivt arbetar med att sköta om hamnen och dess närmast omgivningar – tusen tacktill er alla!

 

/ Styrelsen