Nu har planarbetet påbörjats inför VA-utbyggningen

Värmdö kommuns plan- och exploateringsavdelning har nu påbörjat arbetet med de nya detaljplanerna inför dragningen av kommunalt vatten och avlopp. De kommer därför att röra sig en del i vårt område några veckor framöver. De börjar under vecka 11 och kommer även att gå in på några av våra tomter där de behöver titta närmare.

Läs mer om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp på kommunens webbplats: http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/utbyggnadavkommunaltva/vaideprioriteradeforandringsomradenpfo.4.75178331144f9b1d7ffda59.html