Miljöregler för hamnen – förbjudna båtbottenfärger fasas ut

Värmdö kommun har gjort en miljöinspektion av vår hamn och ansåg då att vi behöver vidta en del åtgärder för att förebygga risker för människors hälsa och vår miljö. Det handlar främst om att vi måste ta fram en handlingsplan för utfasning av TBT (tributyltenn) till år 2020 samt inkomma med en handlingsplan för att beskriva hur frågan om miljövänlig båtbottentvätt ska lösas i vår hamn.

Båtbottenfärger innehållande TBT är förbjudna

TBT (tributyltenn) är cancerframkallande och mycket giftigt för vattenlevande organismer. Båtbottenfärger innehållande ämnet tributyltenn (TBT) är förbjudna i
Sverige sedan 1989 för alla fritidsbåtar, oavsett var de används. Höga halter TBT har dock uppmätts i sediment och mark och höga halter tenn (härrörande från TBT) har också nyligen uppmätts på båtskrov i Stockholms län, vilket tyder på att gamla underliggande lager färg finns kvar på båtarna. Båtar som någon gång har målats med
färger som innehåller TBT måste därför saneras då underliggande färglager kan läcka TBT. Värmdö kommun kräver att alla båtklubbar i kommunen är TBT-fria senast 2020. Vid inspektionen av vår hamn gjordes stickprov av TBT. Man hittade då två båtar med rester av TBT.

Läs mer om kommunens direktiv kring avveckling av TBT på båtskrov » (pdf)

Checklista inför sanering av båtbottnar » (pdf)

Styrelsen håller för närvarande på att se över olika alternativ för hur vi kan leva upp till kommunens miljöregler. Detta görs i dialog med Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning.

Läs inspektionsprotokollet för Älvsala hamn »