Kallelser till extra stämma i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening.

 

Kallelser till extra stämma i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening, den 17 juni kl 17 i Värmdö Bygdegård, är nu utskickad med e-post – om du inte fått kallelserna så hör av dig till kontakt@alvsala.se. De som inte har e-post (28 medlemmar) får kallelserna med vanligt brev.

 

Begäran om extra stämma från mer än 10% av medlemmarna

När det gäller Älvsala Nya Tomtägareförening, har interimsstyrelsen fått in en begäran från mer än 10% av medlemmarna om att en extra stämma ska hållas, med följande förslag:  att stämman beslutar att tillsätta en hamngrupp som får i uppdrag av styrelsen att

  • Ta fram ett förslag på arrendeavtal för att så snart som möjligt kunna arrendera ut hamnområdet till en förening, för att på så sätt försöka skydda vårt hamnområde från övertag av Värmdö kommun
  • Utreda om det är möjligt att använda befintliga Älvsala Båtklubb som arrendator eller om annan förening behöver skapas
  • Hantera samtliga frågor gällande hamnen och arbetet därikring

Def fullständiga ärendet finns på sidan 2 i kallelsen, som du finner under Dokument.

 

För att inte behöva hålla två extra stämmor behandlas även detta ärende på den redan planerade extra stämman den 17 juni, där annars val av styrelse var ändamålet med stämman.

 

Val av styrelse – viktigt att komma på stämman

Interimsstyrelsen vill återigen understryka att det är viktigt att gå på extrastämman och rösta fram en styrelse man har förtroende för, och som kommer att kunna ta ansvar för alla de viktiga frågor som våra föreningar står inför under de närmaste åren, såsom detaljplanearbetet, kommunalt VA, underhåll av våra vägar, skogsvård etc. Utöver detta ska ekonomi, medlemsfrågor och formalia kring föreningarna också hanteras.

 

Har man inte möjlighet att själv komma på extrastämman går det bra att lämna fullmakt till en granne eller annan person.

 

Ny fullmaktsblankett kan laddas ner från www.alvsala.se under Dokument.

 

Alltså: För Älvsalas bästa – kom på extrastämman och var med och påverka valet av styrelse.

 

Med vänliga hälsningar

 

Interimsstyrelsen