Information från Valberedningen 2015

Inför kommande årsmöte tar valberedningen tacksamt emot förslag på tänkbara kandidater till styrelserna i ” Älvsala Nya Tomtägarföring ” och ” Älvsala Nya Vägförening” i fölljande funktioner:

– ordförande
– kassör
– ledamöter
– suppleanter
– internrevisor och suppleant
– valberedning

Vidare behövs även förslag på:

– hamnkapten
– tillsynsmän för vattenverk och pumpar
– grannsamverkan

Förslag mottages via e-mail: valberedning@alvsala.se

 

Hälsningar

Valberedningen
Bosse Samuelsson
Arnevi Kemkes Meuller

 


 

Ovanstående information är utsänd från föreningens valberedning. Notering behöver göras att valberedningen inte kontaktat styrelsen innan kallelse till årsstämma skedde varpå denna information inte är medskickad där.

// Styrelsen