Information från styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Viktiga datum under våren

28/2              Sista dag för att lämna in motioner inför Årsstämman

Vecka 16-18   Eldningsveckor

27/4              ÄNT/ÄVF Årstämma (preliminärt datum)

28/4              Sjösättning

5/5                Städdag

6/7                Sommarmöte

 

Nedfallna träd och grenar efter januaristormen.

Efter nyår drabbades stora delar av Sverige av en rejäl storm med strömavbrott och nedfallna träd och grenar som konsekvens. Kenny Lindén Gräv AB har ”städat” upp på våra vägar och allmänningar där det funnits säkerhetsrisker. Träd och grenar från föreningens mark har tillfälligt lagts upp på Ristippen för vidare hantering. När det gäller träd och grenar på egen tomt så föreslår styrelsen att man kör detta till Hemmesta Återvinning, alternativt eldar på egen tomt under Värmdö Kommuns eldningsveckor vilka i år infaller under vecka 16-18.

Notera att Ristippen är fortsatt stängd tillsvidare.

OBS! Det är viktigt att nedfallna träd tas om hand innan 1 maj för att undvika skadeinsekter (granbarkborre) som kan angripa omgivande skog. Nedfallna träd på föreningens mark anmäles till styrelsen på kontakt@alvsala.se.

 

Vi återupptar arbetet med skogsvård

Enligt den skogsvårdsplan som tagits fram kommer Enqvist Skog AB att utföra skogsvård på Bullandövägen, från där föreningens mark börjar strax före Spireavägen fram till korset Ormbunksvägen/Bullandövägen, vidare vid området kring kraftledningsgatan över Ormbunksvägen. Dessutom i delar av området mellan Ormbunksvägen och Renmossevägen.

Detta arbete kommer förhoppningsvis att påbörjas under våren. Vi återkommer med mer information när exakt tidpunkt är bestämd.

 

Besvärlig älg

Det har under en tid funnits en älgfamilj i vårt område, en ko med sina två kalvar. Det har vid ett flertal tillfällen inträffat att kon gjort utfall och jagat personer. Då kon uppfattas som lynnig och oberäknelig (hon har gjort utfall då hon ej varit hotad och haft kalvarna intill sig) har Värmdö Kommun kontaktats. Kommunen har bett viltvårdare att försöka jaga bort älgfamiljen från vårt område till en plats där familjen kan vara mer ifred. Lyckas inte detta har kommunen beslutat om skyddsjakt. Så var varsam om du stöter på älgfamiljen, håll uppsikt på kon och avlägsna dig långsamt.

 

Detaljplanearbetet

Kommunen fortsätter med detaljplanearbetet och vårt kommande VA. Den tidplan som för närvarande ligger på kommunens hemsida är inte uppdaterad och kommer att justeras. Två av planerna för området beräknas komma ut på samråd under våren 2019.

 

Hamnen

Den av Årsmötet tillsatta Hamngruppen har tillsammans med Älvsala Båtklubb (ÄBK) kommit fram till att ÄBK ska ombilda sina stadgar för att kunna utgöra arrendator av ÄNTs hamn och dess verksamhet.

Det pågår en dialog mellan ÄNT, Hamngruppen och ÄBK kring ett avtalspaket för att reglera det framtida arrendet och samarbetet mellan föreningarna. Innehållet i detta kommer att remissas till medlemmarna innan ett slutligt förslag läggs fram till stämman i april.

 

Avstängning av Älvsalavägen

Älvsalavägen är avstängd för fordonstrafik mellan korsningen vid fotbollsplanen och Myrtenvägen och kommer preliminärt att vara så fram till i maj 2019. Avstängningen är gjord av säkerhetsskäl då det pågår renoveringsarbeten på en av fastigheterna på Älvsalavägen. Gång och cykeltrafik är självklart fortsatt möjlig.

 

Grundvatten

Vi har fortsatt mycket låg grundvattennivå och vårt område markeras som ’knallrött’. Så vi fortsätter vara rädda om vårt vatten och använder det med försiktighet – som vanligt. Det gäller även alla som har egen brunn.

Se närmare på SGU´s hemsida:

https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2018/december/grundvattennivaer-i-december/

 

Jaktavtal

Nuvarande 5-årigt jaktavtal som löper ut i sommar har sagts upp. Nytt förslag till avtal kommer förhoppningsvis kunna föreläggas ÄNTs stämma i april.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen