Information från sommarmötet 4 juli

Ett välbesökt sommarmöte hölls den 4 juli på fotbollsplanen. Ordföranden inledde med att hälsa alla välkomna och tacka för det förtroende som medlemmarna har visat den nya styrelsen. Här följer information från mötet.

Nya medlemsavgifter

Årets medlemsavgifter som röstades fram på extrastämman är:

Medlemskap i tomtägareföreningen: 1 300 kronor
Medlemskap i vägföreningen: 1 500 kronor
Båtplats: 2 000 kronor

 

Fakturering

I dagarna har vi skickat ut fakturorna för medlemsavgifterna i tomtägareföreningen och vägföreningen. Observera att fakturorna kommer som två separata mejl för respektive förening. Vi ser gärna att ni betalar så fort som möjligt eftersom vi för närvarande utnyttjar en checkkredit som vi behöver betala tillbaka snarast för att slippa dras med dyra räntor. Hör av er till kontakt@alvsala.se om ni inte mottagit mejl med fakturor från oss. De som inte lämnat mejladress får fakturorna per ordinarie post. Då utskick av fakturor och till exempel underlag till föreningsstämmor är kostsamt för föreningen uppmanar vi samtliga medlemmar som ännu inte har meddelat eventuell e-postadress att delge styrelsen sådan.

 

Vatten

Fem viktiga punkter att tänka på när det gäller vattnet:

 • Klipp häckar och buskar så att vattenkranen är väl synlig från vägen.
 • Säkerställ att vatten från egen brunn inte kommer ut i sommarvattenledningen.
 • Koppla bort egen ledning från kranen vid tappstället i samband med att vattnet stängs av på hösten. Detta för att förhindra risken för läckage mellan sommarvatten och egna brunnar samt eventuell saltvatteninträngning. Sammankoppling kan även påverka vattenkvaliteten för sommarvattnet om eget brunnsvatten av okänd kvalitet pumpas över till sommarvattnet (till exempel när tidsstyrningen stängt av sommarvattnet).
 • Pooler och badtunnor i området får under inga omständigheter fyllas med vatten från egen kran (oavsett om det är det gemensamma sommarvattnet eller från egen brunn). Istället får man anlita externa leverantörer så som till exempel CijaTank (tfn 08-556 617 30) eller Miljövision i Gustavsberg (tfn 08-570 300 14). Se även Värmdö kommuns hemsida: http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/poolochbadtunna.4.535f453b144f9c99a83220ce.html
 • Var sparsam med vattnet. Tomtägareföreningen disponerar över vattentäkter och distributionsanläggningar som är dimensionerade för att klara ett uttag upp till 300 liter per tomt och dygn. Att vattna gräsmattor/trädgårdsland samt tvätta bilar är inte tillåtet. Detta för att minska risken för överuttag, med sinande brunnar eller förhöjda salthalter i dricksvattnet som följd. Vi vill också understryka att det inte går att ”bunkra” sina 300 liter vatten per dygn för att sedan ta ut till exempel 2 100 liter vatten på ett och samma dygn under en vecka.

 

Lägesrapport för kommunalt vatten och avlopp

Styrelsen har ännu inte hunnit ta någon kontakt med kommunen gällande utbyggnaden av kommunalt VA till området. Vi har dock observerat att Björkviks tomtägareförening på sin årsstämma i våras hade besök av en representant från kommunen som gav en lägesrapport om utbyggnaden av kommunalt VA till Björkvik. På nedanstående länk finns dokumentation från detta att ta del av:
http://bjorkvik.nu/2015/04/09/kommunalt-vatten-och-avlopp/

Länk till information om utbyggnad av kommunalt VA på Värmdö kommuns webbplats.

 

Badvattnet

Vattenprover vid badplatsen och hamnen tas en gång i månaden under juni, juli och augusti. Enligt provsvaret från juni är vattnet tjänligt, vilket är den bästa gradering ett bad kan få. Det innebär låga bakteriehalter och att det går utmärkt att bada.

 

Avtal med Fagerdala Vårdhem

På extrastämman beslutades att bordlägga det avtalsförslag med Fagerdala Vårdhem som styrelsen tagit fram och att styrelsen istället skulle arbeta vidare med frågan. Det diskuterades bland annat om vårdhemmet bör bli medlemmar i tomtägareföreningen eller om avtal ska skrivas utan att medlemskap ingås. Det kvarstår en del frågetecken som behöver rätas ut, bland annat om vårdhemmet måste bli medlemmar i vägföreningen eller inte (vägföreningen är en samfällighet och lyder under andra regler än tomtägareföreningen som är en ideell förening). Styrelsen jobbar därför vidare med denna fråga och återkommer med mer information framöver.

 

Hantering av protokoll och medlemsregister

På årsstämman i april beslutade stämman att samtliga styrelseprotokoll samt medlemsregistret ska tillgängliggöras för medlemmarna. Styrelsen fick i uppdrag att utforma formerna för detta. Följande gäller:

 • Samtliga stämmoprotokoll publiceras på webbplatsen www.alvsala.se.
 • Samtliga styrelseprotokoll kan begäras ut av de enskilda medlemmarna genom att kontakta styrelsen. I de fall känsliga uppgifter förekommer kommer sådana att strykas över (sekretessbeläggas).
 • Vad gäller medlemsregistrets hantering har styrelsen ännu inte hunnit utarbeta former för tillgängliggörande, utan behöver utreda frågan vidare (framför allt gäller detta personuppgiftslagen, PUL).

 

Grannsamverkan

Karin Ljungdahl är ansvarig för grannsamverkan i området. Hon letar nu efter åtta områdesansvariga som kan hålla särskild koll på sina gator. Hör av dig till Karin om du är intresserad av att bli områdesansvarig. Läs mer om grannsamverkan och se kontaktuppgifter till Karin på https://alvsala.se/om-foreningen/grannsamverkan.

 

Viktiga datum

 • Båtupptagning, 3-4 oktober
 • Städ- och fixardag, lördag 10 oktober, träff klockan 10.00 på fotbollsplanen
 • Sannolikt kommer styrelsen att kalla till ytterligare en extrastämma under senhösten (antagligen november) med anledning av att vi behöver rösta om nya stadgar och ny arbetsordning samt eventuellt ytterligare frågor.

 

Båtsektionen

Ansvariga inom båtsektionen:

 • Hamnkapten: Olle Ljungdahl
 • Ansvarig brygga A: Hans Alvin
 • Ansvarig brygga B: Oklart.
 • Ansvarig brygga C1: Magnus Carlenius
 • Ansvarig brygga C2: Anders Körling
 • Ansvarig brygga D: Svante Fransson
 • Ansvarig brygga E: Mikael Fröberg

 

Skog och mark

Svante Fransson som är ansvarig för skog och mark i styrelsen berättade om vad som gjorts de senaste månaderna. Bland annat har livbojar satts upp vid bryggorna i hamnen, badplatsen färdigställts, potthålen vid hamnen lagats, badbryggan reparerats, vass rensats vid badet och vägkanterna klippts. Hör av er till styrelsen om ni har förslag på annat som behöver ordnas.

 

Hastigheterna på vägarna

Styrelseledamoten Anna Yazgan påminde om hastighetsbegränsningen på 30 km/h i hela området. Många upplever att hastighetsbegränsningen inte följs och att det dessutom blivit sämre sedan tidigare år. Styrelsen kommer att se över alternativa åtgärder att ta till för att få ner hastigheterna. Styrelsen har, efter förslag vid sommarmötet, även kontaktat Bullandövägens samfällighetsförening och bett dem att täcka över 50-skyltarna med svarta sopsäckar som gjorts tidigare år (men inte i år). Vi har även tipsat dem om att sätta upp hastighetspåminnelseskyltar.

 

Kontakta oss

Kontakta gärna styrelsen genom att mejla till kontakt@alvsala.se eller lägg en lapp i ordförande Olle Ljungdahls brevlåda (Liljevägen 3).