Förstärkt elnät och gång-/cykelväg

År 2003 förelåg ett behov av att förstärka elnätet genom att höja spänningen från  20 kV till 70 kV på den kraftledning som passerar genom vårt område och korsar Renmossevägen och Ormbunksvägen. Boende i Nora by var också berörda då kraftledningen skulle passera genom Nora. Ledningens hela sträckning skulle gå mellan Ploglandet  –  Bullandö.

Vattenfalls planer var att bygga om ledningen med betydligt större stolpar, som enligt många skulle förfula miljön.

Älvsala Nya Tomtägareförening (ÄNT) kontaktades av andra boende utefter kraftledningen och föreningen Samgräv bildades 2003. Målsättning var att den nya ledningen skulle markförläggas och också att en gång/cykelväg utmed sträckningen skulle anläggas. Den slutliga överenskommelsen med Vattenfall innebar att den nya ledningen skulle markförläggas som jordkabel och att även den befintliga luftledningen på 20kV skulle demonteras och utföras som markledning/jordkabel samt att gång/cykelväg skulle anläggas.

Avtal om detta tecknades mellan Vattenfall och ÄNT.

Samtliga alternativ för en 70 kV-ledning mellan Ploglandet och Bullandö.

Ett avtal tecknades också mellan Värmdö kommun och ÄNT om att den frilagda marken, efter demontering av befintlig luftledning, skulle planeras för 16 tomter som föreningen kunde sälja för att finansiera sin del av projektet. Detta med 3,9 Mkr. ÄNT fick även bygglov för ytterligare ett vattenverk för att täcka vattenbehovet för tillkommande fastigheter. Allt verkade bra och alla tycktes arbeta mot samma mål.

Under 2007 slutfördes nedgrävningen av den nya 70 kV-kabeln och anläggning av gång/cykelvägen påbörjades.

Vid ett möte med kommunen och Vattenfall den 17/1 2008 meddelade Vattenfall att nedgrävningen av 20 kV-ledningen ej skulle komma att utföras på någon del av sträckan på grund av kostnadsskäl. Det var inte realistiskt att möta Vattenfalls jurister i tingsrätten om den tvist som uppstått, så projektet avbröts. 

Tack och lov drog Vattenfall tillbaka kravet på 3,9 Mkr eftersom några nya tomter inte kunde friläggas och kostnaden blev mindre då 20 kV-ledningen inte grävdes ner. Föreningen Samgräv försökte förmå Vattenfall att slutföra arbetet med gång-/cykelvägen, men resultatet blev tyvärr en halvmesyr.  

Vad uppnåddes då efter 5 års arbete?  

1. Om Vattenfall  genomfört sina ursprungliga planer skulle vi i dag haft en kraftledning  genom Älvsala med högre stolpar och högre spänning och med samma sträckning som den nuvarande.
2. Vi fick en gång/cykelväg som delvis fungerar, även som ridväg.
3. Den gamla högspänningsledningen används nu som reserv vilket medför att den i normaldrift inte avger något magnetfält.   

Kommentarer:

  • I efterhand kan konstateras att förslaget att utföra en gång-och cykelväg var ohållbar med tanke på de ekonomiska förutsättningarna.
  • Utan cykelvägen skulle vi förmodligen i dag haft ytterligare 16 stycken fastigheter inom föreningen och 20 kV-ledningen skulle vara nedgrävd.  

 Källa:
Dåvarande ordförande i föreningen, Henry Olsson.