Älvsala och dess gårdar

Det är troligt att Östra Älvsala etablerades under medeltiden då byn enligt fornminnesinventeringen saknar spår från förhistorisk tid. Byn omnämns då två fjärdingar Ulfsala och Hemmesta slås samman till Hemmesta fjärding. En fjärding var en administrativ del av ett skeppslag och Värmdö skeppslag var sedan gammalt uppdelat i fjärdingar. År 1538 omnämns Wlffzala (Älvsala) fjärding som bestod av Nedergården eller Nedre Älvsala och Uppegården motsvarande nuvarande Västra respektive Östra Älvsala liksom flera västerut belägna gårdar.

20160213_131120

Byar och gårdar vid 1500-talets mitt. Älvsala finns utmärkt som “By etablerad under medeltiden”.

Sannolikt har Östra och Västra Älvsala utgjort en by från början. Var den ursprungliga byns bebyggelse kan ha legat är inte klart men någon gång mellan 1580 och 1630 delades byn, då Östra Älvsala redovisas som en separat by på en geometrisk jordbrukskarta från 1630. Västra Älvsala finns redovisad i de medeltida diplomatarierna under namnet Nedra Älvsala under 1500- och 1600-talet.

Sommaren år 1719 inträffade de så kallade Rysshärjningarna då den ryska flottan anföll den svenska civilbefolkningen. Härjningarna syftade till att tvinga Sverige till eftergifter i fredsförhandlingarna på Åland efter det Stora Nordiska kriget. Längs hela svenska kusten brändes i det närmaste all bebyggelse och produktionsmark ner. Det gällde även Älvsala och i Östra Älvsala ska endast två byggnader ha bevarats enligt muntlig utsago.

Källa
En bok om Värmdö skeppslag, Axel Quist
Lantmäteriet