Frågor om Fagerdala vårdhem

Med anledning av att det framkommit frågor som rör Fagerdala vårdhem vill vi i styrelsen informera om hur vårt arbete med ett förslag till avtal med vårdhemmet fortlöper.

Vi håller för närvarande på att inhämta den fakta och kunskap vi anser är nödvändig för att kunna utforma ett så bra avtalsförslag som möjligt. Därför kan vi i dagsläget inte svara på alla frågor som uppstår.

En synpunkt som ett par medlemmar lagt fram handlar om huruvida ett ökat antal boende på vårdhemmet skulle kunna innebära en överanvändning av det gemensamma grundvattnet och därmed utgöra en risk för saltinträngning. Den risken finns och har alltid funnits. Henry Olsson som är vattenansvarig i föreningarna håller dock koll regelbundet dels på grundvattennivåerna – genom att följa de rapporter som SGU (Statens geologiska undersökning) presenterar på sin webbsida, dels på salthalten i vårt vatten – genom att ta vattenprover vid fyra tillfällen per år och kontrollera att nivåerna inte överstiger gränsvärdet. Om förhöjda halter skulle uppvisas måste vi förstås vidta åtgärder, men än så länge har salthalten i vårt vatten aldrig överstigit gränsvärdet. För att få ytterligare klarhet i vatten- och avloppsfrågan har vi också tagit kontakt med miljökontoret på Värmdö kommun.

Kontakter har även tagits med IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som är den myndighet som svarar för tillsyn och tillståndsprövning för bland annat den typ av verksamhet som Fagerdala vårdhem bedriver. Detta för att klargöra hur deras uppdrag ser ut och vilka hänsyn de tar i sina inspektioner och vid handläggning av ansökningar, samt vilka ärenden rörande Fagerdala vårdhem som finns hos dem. Vårdhemmet inkom i januari med en ansökan till IVO om att få utöka antalet boende från 18 – som de i dagsläget har tillstånd för – till 25. På grund av IVO:s höga arbetsbelastning har handläggningen av ärendet ännu inte påbörjats och IVO bedömer att det kommer att ta minst ett halvår innan en handläggare ens tilldelas ärendet.

Så som ni förstår har vi fortfarande en del frågetecken att räta ut innan vi kan formulera ett väl grundat avtalsförslag att rösta om på årsstämman.

Vi återkommer inför årsstämman med förslag till avtal mellan våra föreningar och Fagerdala vårdhem. Tills dess får ni förstås gärna kontakta oss om ni har frågor och synpunkter: kontakt@alvsala.se.