Frågor och svar

Jag är nyinflyttad i området, vad förväntas av mig?

Alla som äger fastighet i vårt område måste vara medlemmar i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening. Vid ägarbyte ska medlemskap anmälas av säljaren på den blankett som laddas ner här:
Blankett medlemskap/adressändring »

En årsavgift betalas till båda föreningarna och denna ska täcka löpande underhållskostnader och nyinvesteringar i våra gemensamma grönområden, sommarvatten, vägar osv. Större investeringar kan kräva förhöjd årsavgift under några år. Varje medlem förväntas delta i de gemensamma städdagar som arrangeras 1-2 gånger per år.

Utöver våra föreningar måste du dessutom betala årsavgift till Bullandövägens samfällighetsförening, som är en separat förening. Sammanlagt betalar du alltså årsavgifter till tre olika föreningar.

Som nyinflyttad är det bra att läsa igenom “Nya gröna boken” som innehåller en mängd viktig information inklusive våra trivselregler.

Ladda ner Nya gröna boken »

Skicka gärna ett mejl till kontakt@alvsala.se om du är ny i föreningen så återkommer vi med mer information.

Vi vill köpa hus i detta område och har hört att det är lite speciella förhållanden för vatten och avlopp här. Vad gäller ?

Det finns inget kommunalt vatten- och avloppsnät i området. Föreningarna i området tillsammans med Värmdö kommun arbetar för att kunna dra fram detta till Älvsala. Alla fastigheter är beroende av det grundvatten som finns i området.

Saltinträngning är ett ständigt hot när grundvattenuttaget blir för stort. För hög vattenförbrukning och dåliga avloppsanläggningar och infiltrationer kan förstöra grundvattnet både för dig och dina grannar. Det är alla medlemmars ansvar och skyldighet att hushålla med det gemensamma grundvattnet och se till att alla avloppsanläggningar fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Varje fastighet har tillgång till “sommarvatten” som pumpas upp från fyra djupborrade brunnar i området. Sommarvattensystemet är dimensionerat för att klara ett uttag på 300 liter per dygn och fastighet. Även om man har en egen brunn på sin fastighet så tar den naturligtvis vatten från samma grundvattentäkt som sommarvattnet. Kvaliteten på sommarvattnet mäts minst två gånger per år och resultaten finns sedan tillgängliga på webbplatsen.

Hur kan man hjälpa till i föreningen?

Föreningen är beroende av en delaktighet och ett engagemang från medlemmarna. Vid årsmötet som hålls i april varje år utses en styrelse från det underlag som valberedningen har lagt fram. Vill man vara delaktig kan man anmäla sitt intresse till valberedningen genom att skicka e-post till valberedningen@alvsala.se.

Även andra viktiga förtroendeposter behöver tillsättas varje år. Sådana förtroendeposter kan vara

  • vattenverksansvariga (minst två personer)
  • båtsektionen (en sammakallande person och 6 bryggansvariga)
  • festkommitté för t.ex. midsommarfirande (1-2 personer)

Hör av dig om du vill hjälpa till!

Jag har förslag och idéer om förbättringar i området. Hur kan jag tipsa om dessa ?

Mejla gärna dina idéer till kontakt@alvsala.se. Om du har förslag till mer övergripande förändringar kan du inför årsmötet i april skicka in en motion. Motionen ska kortfattat beskriva förslaget och hur det kan gagna medlemmarna. Motioner som har relevans för föreningens och områdets utveckling behandlas på det ordinarie årsmötet i april.