Extra föreningsstämmor

Styrelsen och valberedningen har beslutat att lördagen den 20 februari genomföra extra föreningsstämmor i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

P.g.a. rådande pandemi och gällande myndighetsrestriktioner genomförs stämmorna på samma sätt som ordinarie stämmor 2020 genomfördes, d.v.s. enbart via poströstning.

Följande punkter kommer avhandlas:

  • Förslag från styrelsen om stadgeändring avseende införande av rollen vice ordförande
  • Förslag från styrelsen om stadgeändring avseende poströstning vid föreningsstämmor
  • Val av auktoriserad revisor
  • Förtydligande av styrelsens mandat bl a med anledning av detaljplanearbetet

Enligt stadgarna ska extra stämma hållas senast 8 dagar efter kallelsen. Möteshandlingarna hålls tillgängliga på www.alvsala.se från och med torsdag 11 februari.

Möteshandlingar:

https://alvsala.se/wp-content/uploads/2021/02/Moteshandlingar-ANT-extrastamma-2021-02-.pdf

Vänligen Styrelsen