Regler för hamnområdet

 • Sommarsäsong varar mellan sjösättning och höstupptagning.
 • Sjösättning sker på en och samma dag för samtliga båtar som är vinteruppställda på parkeringsplanen. Avgift för lyft med kranbil ska erläggas före sjösättning/upptagning sker.
 • Inga båtar får stå uppställda på hamnområdet under sommarsäsongen.
 • Uppställningsvagnar och trailers ska stå uppställda på anvisad plats.
 • Under sommarsäsongen ska bilar parkeras på parkeringsplanen. Ingen parkering är tillåten på nedre hamnplanen och vid bryggorna.
 • Båtägare har ansvar för egen båts förtöjning såväl i stäv som akter samt vid boj eller bom.
 • Båt ska hållas försäkrad.
 • På och avmastning sker på båtägarens egen risk.
 • Bryggplatsinnehavare ska ha undertecknat upplåtelsekontrakt.
 • Uthyrning av båtplats får endast ske till medlem i Älvsala Nya Tomtägareförening eller barn till medlem (en plats). Vid uthyrning ska alltid hyreskontrakt undertecknas samt bryggansvarig underrättas. Hyra för bryggplats får ej överstiga fastställd bryggplatsavgift +100 SEK.
 • Vinteruppläggning sker under en och samma helg. Avgift för kranlyft ska erläggas före upptagning sker.
 • Vinteruppläggning för ske till utomstående via båtsektionen. Hyra för vinterplats ska erläggas före uppläggning sker.
 • Alla vinterupplagda båtar ska vara märkta så att identifikation av ägare lätt kan ske.
 • Båtvagnar och vaggor ska vara märkta med namn och platsnummer.
 • Vaggor och bockar ska omgående efter sjösättning förflyttas till anvisad uppställningsplats.
 • Pallningsvirke och annat pallningsmaterial ska förvaras på samma plats där vaggor förvaras.
 • Båtägare ska vara behjälplig under hela tiden upptagning respektive sjösättning sker. Arbete med egen båt får ej ske medan gemensamt arbete pågår.
 • Båtägare ansvarar för att vinteruppläggningsplats hålls väl städad under såväl uppställningstid som efter sjösättning.
 • Fat för spillolja respektive glykol finns uppställda inomhus bakom Gröna Boden. Tänk på miljön.
 • Jollar ska läggas upp i jolleställen innanför E-bryggan. Kanoter får förvaras på längden ovanpå jolleställen.
 • Inga båtar tillåts ligga på svaj inom ÄNT:s vattenområde.
 • Inga båtar tillåts ligga mellan B-bryggan och badplatsen.
 • Alla uppmanas hjälpa till med att hålla rent från papper och annat avfall inom området.